این روزها برای مقابله با کرونا، محدودیت‌های تردد، منع انجام برخی کارها و الزاماتی برای زدن ماسک ایجاد شده است؛ حتی مدارس و دانشگاه‌ها هم تعطیل است.

تعطیلی مدارس به منزله تعطیلی آموزش نیست و کلاس‌های درس مجازی و تلویزیونی برقرار است. آموزش‌های تلویزیونی که از آن با عنوان مدرسه تلویزیونی یاد می‌شود حتی در روزهای پنج‌شنبه و جمعه هم برنامه دارد.

بر این اساس برنامه‌های درسی دانش آموزان ابتدایی و متوسطه که امروز 13 آذر از طریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن پخش می‌شود، اعلام شد.

شبکه ‌آموزش:

ساعت ۷:۴۵تا ۸ آموزش درس تربیت‌بدنی

فنی و حرفه ای و کاردانش:

ساعت ٨ تا ٨:٣٠ فیزیک پودمان دو فصل دو – مشترک تمامی رشته‌ها -پایه ۱۰ و ۱۱-شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش

ساعت٨:٣٠ تا ٩ رنگ شناسی / استاندارد نقاشی چهره – رشته چهره سازی – پایه ۱۱ -شاخه کاردانش

ساعت ۹ تا ۹:۳۰ دانش فنی تخصصی/ تحلیل امنیت در فاوا – رشته شبکه و نرم افزار رایانه – پایه ۱۲- شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵ طراحی – پایه ۱۰ – رشته چهره سازی – شاخه کاردانش

ساعت ۲۱:۱۵ تا ۲۱:۵۰ کاربرد مداد رنگی – پایه۱۱ – رشته چهره سازی – شاخه کار دانش

پایه ابتدایی:

ساعت ۱۰:۳۰ تا 11 فارسی و نگارش پایه اول

ساعت ١١ تا ۱۱:۳۰ بازی و ریاضی پایه دوم

ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۲:۰۰ بازی و ریاضی پایه سوم

ساعت۱۲:۰۰ تا ۱۲:۳۰ فارسی و نگارش پایه چهارم

ساعت ۱۲:۳۰ تا۱۳:۰۰ علوم تجربی و تفکر پایه پنجم

ساعت۱۳:۰۰ تا ۱۳:۳۰ فارسی و نگارش پایه ششم

ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۳:۵۰ آموزش نوآموزان پیش دبستانی

متوسطه اول:

ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۵:۰۰ عربی – درس دوم (بخش سوم ) پایه هفتم

ساعت۱۵:۰۰ تا ۱۵:۳۰ عربی – ترجمه درس سوم پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ عربی – تمرین های درس دوم پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه:

ساعت ١۶تا 16:30 رشد حرفه ای معلمان – درس پژوهی

متوسطه دوم:

ساعت 16:30 تا ١٧ آمادگی دفاعی – پایه ۱۰ – مشترک تمامی رشته‌ها

ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ هویت اجتماعی – پایه ۱۲- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۸:۰۰ زیست شناسی ۱ – پایه ۱۰ – علوم تجربی

ساعت ۲۰:۰۰ تا ۲۰:۲۵ فیزیک ۲ – پایه ۱۱ – رشته علوم تجربی

ساعت ۲۰:۲۵ تا ۲۰:۵۰ فیزیک ۱-پایه ۱۰ – رشته علوم تجربی

شبکه چهار:

ساعت ۷:۳۰ درس ریاضی آمار۱پایه۱۰رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت ۸ درس تاریخ ۲ پایه ۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت ۸:۳۰ درس نگارش۲ پایه ۱۱ مشترک تمام رشته ها

ساعت ۱۰:۱۵ درس علوم و فنون ادبی۳ پایه۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم معارف اسلامی

ساعت ۱۰:۴۵ درس زبان خارجی۲ پایه ۱۱مشترک تمام رشته ها

ساعت ۱۱:۱۵ درس علوم وفنون ادبی۲ پایه ۱۱رشته ادبیات و علوم انسانی علوم و معارف اسلامی

ساعت ۱۱:۴۵ درس دین و زندگی۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت ۱۲:۱۵ درس هندسه۳ پایه ۱۲ رشته ریاضی فیریک

ساعت ۱۲:۴۵ درس هندسه ۲ پایه ۱۱ رشته ریاضی فیزیک

ساعت ۱۳:۱۵ درس هندسه۳ پایه ۱۲رشته ریاضی فیزیک

شبکه قرآن و معارف اسلامی:

ساعت ۱۱ درس هدیه‌های آسمانی ششم دبستان

ساعت ۱۱:۳۰ درس آموزش قرآن ششم دبستان

ساعت ۱۵ پیام های آسمانی پایه نهم متوسطه اول

ساعت ۱۵:۳۰ دین و زندگی یک پایه ۱۰ بخش معارف رشته علوم و معارف اسلامی متوسطه دوم نظری

انتهای پیام/