مخبر در نشست شانگهای: ایران آماده ایجاد کریدور ترانزیتی اتصال اعضای شانگهای است

معاون اول رئیس جمهور‌ در بیست و دومین نشست شورای نخست وزیران شانگهای با محکوم کردن…