شعرهایی حاصل ۱۷ سال فلافل خوردن!

مصطفی غضنفری (موصو) در مراسم رونمایی از مجموعه شعرهایش گفت: کتاب «موصو، فلافل و خاورمیانه» حاصل…