ماجرای زندگی آزاده‌ای که شکنجه‌گر بعثی‌اش را بخشید

شکنجه گرش از او به خاطر اینهمه آزار و اذیت عذرخواهی می‌کند و با اینکه بدترین…